skip to Main Content

Za potrebe realizacije projekta ’’Ekocentar u akciji’’ udruženje Forum civilne akcije FORCA Požega raspisuje poziv za stručnog saradnika/cu za izradu preporuka u oblasti upravljanja otpadom

Opis posla

Terms of Refference (TOR)

1. Osnovne informacije

Forum civilne akcije FORCA Požega u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom – SEC Sombor, udruženjem građana Edukativni centar Kruševac i udruženjem Timočki omladinski centar – TOC Zaječar, dobitnik je granta EKO SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana koje se bave životnom sredinom u okviru projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS) uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA)

2. Očekivani uticaji projekta ’’Ekocentar u akciji’’ su:

– Unapredjen kapacitet 4 organizacije civilnog društva, članica Ekonet mreže, da se aktivno i kontinuirano uključe u procese rešavanja problema upravljanja komunalnim otpadom u 4 okruga u Srbiji (Zlatiborski, Rasinski, Zaječarski i Zapadnobački).  Jačanjem kapaciteta organizacija članica obezbediće se i jačanje kapaciteta same mreže u 4 upravna okruga u kojima će se projekat implementira.

– Ovaj projekat će, kroz ostvarivanje njegovih rezultata, doprineti većem kredibilitetu kako organizacija članica tako i same mreže i etablirati ih kao relevantne sagovornike i partnere lokalnim samoupravama u procesima rešavanja problema iz ove oblasti.

– Deo planiranih obuka usmeren je ka osnaživanju organizacija, članica mreže, da se osposobe da u budućem periodu promovišu i inkorporiraju u sve svoje inicijative i predloge politika rodnu ravnopravnost kao sastavni deo istih, ne samo u aktivnostima vezanim za životnu sredinu nego i u drugim oblastima kojima se ove organizacije bave.

– Analiza postojećeg stanja oblasti pravnih propisa i praksi lokalnih samouprava u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u 4 okruga u Srbiji će biti polazna osnova za dalji rad mreže i koristiće se kao dodatni izvor informacija za potrebe izrade izveštaja iz senke za Poglavlje 27.

3. Cilj i rezultati

Za potrebe realizacije projekta ’’Ekocentar u akciji’’ udruženje Forum civilne akcije FORCA Požega raspisuje poziv za stručnog saradnika/cu za izradu preporuka u oblasti upravljanja otpadom.

Cilj ovog poziva je odabir stručnog saradnika/ce i sklapanje ugovora o analizi dobijenih podataka i izradu preporuka opštinama/gradovima u oblasti upravljanja otpadom na osnovu dobijenih podataka iz 4 okruga (24 opštine/grada)

Realizacija pomenutog istraživanja doprineće ostvarivanju sledećih rezultata:

  • Ojačani kapaciteti mreže Ekonet za aktivno praćenje  primene međunarodnih, EU i nacionalnih propisa koje se implementiraju na području 4 okruga, a odnose se na oblast upravljanja otpadom
  • Uspostavljena funkcionalna platforma za razmenu znanja, iskustava i informacija u oblasti upravljanja otpadom
  • Podignut nivo svesti zainteresovanih strana i građana o značaju participacije u procesima donošenja odluka u oblasti upravljanja otpadom

4. Zadatak

  • Analiza dobijenih podataka od predstavnika/ca koje su u okviru organizacija radile analizu politika kroz kancelarijsko istraživanje – desk-work i on-line upitnike.
  • Izrada studije sa preporukama proisteklim iz analize podataka prikupljenih istraživanjem.

5. Vremenski okvir

15 dana

6. Ciljne grupe

  • Predstavnici lokalnih samouprava koju su zaduženi za poslove u oblasti upravljanja otpadom (donosioci odluka i inspekcijske službe) iz 4 okruga
  • Predstavnici javnih komunalnih preduzeća kojima su povereni poslovi koji se tiču upravljanja otpadom

7. Kvalifikacije

  • Univerzitetska diploma iz prirodnih nauka, poželjno iz oblast životne sredine, minimum VII stepen stručne spreme
  • Posedovanje stručnih znanja iz oblasti upravljanja otpadom
  • Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima prikupljanja, obrade i analize podataka o stanju životne sredine

8. Izveštavanje

Studija sa preporukama bazirana na rezultatima realizovanog istraživanja biće dostavljena menadžeru projekta na srpskom jeziku.

9. Prijavljivanje

Prijava treba da sadrži Biografiju stručnog saradnika/ce

10. Način slanja

Poslati prijavu i CV isključivo poštom a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Povratak na vrh